ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ และแฟชั่นจังหวัดน่าน

  ขอเชิญชวนเข้า …

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาเครือข่าย Cluster ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา …