ข่าวจากภาครัฐ, ข่าวสารด้านการเงิน

ผู้ประกอบการไทย เชื่อมั่นมาตรการกระตุ้น ศก.ภาครัฐ ดันดัชนีความเชื่อมั่น-ภาคอุตสาหกรรม พ.ย. 59 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 20 เดือน อยู่ที่ระดับ 87.6

11-01_748

นายเจน  นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) เดือนพฤศจิกายน  2559 จำนวน 1,184 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ร้อยละ25.3, 38.2 และ 36.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 38.3, 15.6, 15.4, 14.2 และ 16.5 ตามลำดับ และแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 82.4 และ 17.6 ตามลำดับ โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ระดับ 87.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 86.5 ในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3  โดยมีปัจจัยบวกจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ทำให้มีการผลิตเพื่อรองรับบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เห็นได้จากดัชนีฯ ปริมาณการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น อาทิ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของการประกอบการในเดือนนี้

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 102.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 102.9 ในเดือนตุลาคม ภายใต้ความกังวลต่อราคาวัตถุดิบ การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน และราคาน้ำมัน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนียังมีค่าเกิน 100 เนื่องจากผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2560

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ประกอ

บการที่มีต่อภาครัฐในเดือนพฤศจิกายน คือ ต้องการให้ภาครัฐมีการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม และพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมไปสู่ Industry 4.0 มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน รวมถึงมีการเจรจากับประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้าให้เชื่อมโยงในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าของไทย

ที่มา : http://www.fti.or.th/

Previous ArticleNext Article