ข่าวจากภาครัฐ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี ประจำกลุ่มบริหารงานคลังและงบประมาณ

file_1382650473

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสนับสนุนด้านารเงินและบัญชี
ประจำกลุ่มบริหารงานคลังและงบประมาณ
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ :
๑. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. จบการศึกษาปริญญาตรี บัญชี หรือบริหารธุรกิจ
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม MS Office, Word Excel, PowerPoint
๔. มีทักษะในการประสานงาน มีความขยันและอดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

หลักฐาน :
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
๓. สำเนาบัตรประชาชน

กำหนดรับสมัคร : วันที่ ๗ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

** ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณวาสนา โกมุทานนท์ กลุ่มบริหารงานคลังและงบประมาณ สำนักบริหารกลาง ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม **

โทร ๐๒-๒๐๒-๔๔๔๒, ๐๒-๒๐๒-๔๔๓๘ ได้ในเวลาราชการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ที่มา : https://www.dip.go.th

Previous ArticleNext Article