โครงการฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาเครือข่าย Cluster ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

apples-1004886_1280

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาเครือข่าย Cluster

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหาร

และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ  ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายังสานักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ทางโทรสารหมายเลข 0-5324-6353
E-mail : ftichiangmai@gmail.com
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2559

Previous ArticleNext Article