โครงการฝึกอบรม

เปิดรับสมัคร SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

เปิดรับสมัคร SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเข้าร่วมโครงการ

“กิจกรรมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพื่มผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูป”
เพื่อรับการปรึกษาแนะนำจากทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณ์อาหารแปรรูป

คุณสมบัติเบี้ยงต้นของ SMEs
1. SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
2. มีความสนใจในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหาร
3. กำลังต้องการที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2559

สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 09 8850 0860 (วราภรณ์) หรือ ส่งใบสมัคร มาที่ ifrwrpp@ku.ac.th หรือ โทรสาร 0 2561 1970

เอกสารแนบ

ใบสมัคร

 

ที่มา : https://www.dip.go.th

Previous ArticleNext Article