โครงการฝึกอบรม

ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับการผลิต ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

brochure

รายละเอียดและใบสมัคร

ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกันยา เปียสุวรรณ โทรศัพท์ 02 763 2828 ต่อ 2960

อ้างอิง : https://www.dip.go.th/th/category/news/2016-11-21-07-41-26

Previous ArticleNext Article